Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bakery Bun

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website www.bakerybun.nl.
 2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 4. Door te bestellen bij Bakery Bun gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 1 uur vooraf te mailen aan hoogekamp@kreijne.nl. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.
 2. Bakery Bun behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Bezorgtermijnen

 1. De door u aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 30 minuten aanhouden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Bakery Bun werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is Bakery Bun nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Bakery Bun of van één van haar medewerkers.

Artikel 6. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  A. de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gesteld termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  B. De koper ons geen/ onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 4. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Accepteer Weiger Privacycentrum Privacy-instellingen